Biblestudies bởi TGTT 

TRUYềN GIÁO TIN TốT
Quay lại TRANG CHỦ    

Site Map of nghiên cứu kinh thánh TGTT

TRANG CHỦ

KINH CỰU ƯỚC
KINH TÂN ƯỚC
TỔNG QUAN
Sách Phúc Âm
Cầu nguyện là
Câu hỏi thường gặp
Bài giảng đạo
Về chúng tôi

KINH CỰU ƯỚC

Sáng thế ký 1 đến 9 - Câu Kinh Thánh học bằng câu thơ

Sự sáng tạo
Sự sa ngã của con người (Sáng Thế Ký 3:1-13)
Sáng thế ký 1:1-2:7 Sự khởi đầu của sự sáng tạo
Có phải Thiên Chúa không trung thực khi Thiên Chúa trừng phạt con người vì tội lỗi của họ? Sáng thế ký 2 Sự sáng tạo con người
Sáng thế ký 3 Sự sa ngã
Kết luận cuối cùng của Sáng thế ký 1, 2 và 3
Sáng Thế Ký 4 Ca-in và A-bên
Sáng thế ký 5 Các thế hệ đầu tiên
Sáng thế ký 6 Trận lụt và Nô-ê
Sáng thế ký 7 Con tàu Nô-ê
Sáng thế ký 8 Sự kết thúc của trận lụt
Sáng thế ký 9 Giao ước của Đức Chúa Trời

Sáng thế ký 11 đến 20 - Câu Kinh Thánh học bằng câu thơ

Sáng Thế 10 - Gia phả Sáng
Sáng Thế 11 Tháp Babel
Sáng Thế Ký 12 - Ápram ở Ca-na-an
Sáng thế ký 13 - Sự khởi hành của Áp-ram khỏi Ai Cập
Sáng thế ký 14 - Những chiến thắng của Ápram
Sáng thế ký 15 - Đức Chúa Trời ban phước cho Ápram
Sáng Thế Ký 16 - Hagar bay tới Sarai
Sáng thế ký 17 - Giao ước của Đức Chúa Trời với Ápram
Sáng thế ký 18 - Sự cầu thay của Áp-ra-ham cho Sô-đôm
Sáng Thế Ký 19 - Sự hủy diệt Sô-đôm và Gô-mô-rơ
Sáng Thế Ký 20 - Ápram ở Negeb

Sáng thế ký 21 đến 30 - Câu Kinh Thánh học bằng câu thơ

Sáng thế ký 21 - Sự ra đời của Y-sác
Sáng thế ký 22 - Y-sác là của lễ thiêu
Sáng thế ký 23 - Áp-ra-ham mua đất làm mộ của vợ ông là Sa-ra
Sáng thế ký 24 - Chọn vợ cho Y-sác và cuộc hôn nhân của ông
Sáng Thế Ký 25 - Sự ra đời của Ê-sau và Gia-cốp
Sáng thế ký 26 - Y-sác không tin cậy Đức Chúa Trời
Sáng thế ký 27 - Phước lành của Y-sác cho con trai mình
Sáng thế ký 28 - Gia-cóp lìa bỏ cha mình và gặp Đức Chúa Trời
Sáng thế ký 29 - Gia-cóp ở La-ban. Cuộc hôn nhân của Jacob
Sáng thế ký 30 - Cuộc hôn nhân và con cái của Gia-cóp

Nê-hê-mi - Câu Kinh Thánh học bằng câu thơ

Làm môn đệ
ấm áp
Nê-hê-mi 1 - Nhiệm vụ và cầu nguyện
Nê-hê-mi 2 - Tòa nhà
Nê-hê-mi 3 - Xây dựng lại tường thành Giê-ru-sa-lem
Nê-hê-mi 4 - Khó khăn và tấn công
Nê-hê-mi 5 - Các biện pháp liên quan đến người nghèo
Nê-hê-mi 6:1-14 Hoàn tất các bức tường
Nê-hê-mi 6:15-19 Bảy bài học quan trọng cho đời sống tâm linh của chúng ta
Nê-hê-mi 7:1-4 Canh giữ tường thành Giê-ru-sa-lem
Nê-hê-mi 8 - Đọc Kinh thánh, cầu nguyện và sùng kính
Nê-hê-mi 9 - Ngày sám hối và cầu nguyện
Nê-hê-mi 10 - Lời hứa duy trì Luật pháp
Nê-hê-mi 11 - Nê-hê-mi một hình ảnh của Chúa Giê-xu Christ và những bài học dành cho người có đức tin
Nê-hê-mi 12 - Lễ khánh thành Giê-ru-sa-lem
Nê-hê-mi 13 - Sự sốt sắng của Nê-hê-mi trước Luật pháp
Những cuộc hôn nhân hỗn hợp với phụ nữ nước ngoài

Xa-cha-ri - Câu Kinh Thánh học bằng câu thơ

Giới thiệu về Xa-cha-ri
Xa-cha-ri 1 Kêu gọi sám hối
Xa-cha-ri 2 Người cầm thước dây
Xa-cha-ri 3 Giô-suê được xưng công chính
Xa-cha-ri 4 Chân đèn và hai cây ô-liu
Xa-cha-ri 5 Cuộn sách bay
Xa-cha-ri 6 Lời loan báo về Mầm
Xa-cha-ri 7 Không kiêng ăn nhưng vâng lời
Xa-cha-ri 8 Lời hứa cứu rỗi
Xa-cha-ri 9 CHÚA và các nước láng giềng của Y-sơ-ra-ên
Xa-cha-ri 10 Chỉ có Chúa mới ban mưa
Xa-cha-ri 11 Hai Mục Tử
Xa-cha-ri 12 Cuộc vây hãm và giải phóng Giê-ru-sa-lem
Xa-cha-ri 13 Xóa bỏ việc thờ hình tượng và tiên tri giả
Xa-cha-ri 14 Chân Chúa Giê-su trên núi Ô-liu

KINH TÂN ƯỚC

MA-THI-Ơ 1-10 - Câu Kinh Thánh học bằng câu thơ

Giới thiệu về MA-THI-Ơ
Ma-thi-ơ 1:1-17 - Gia phả
Ma-thi-ơ 1:18-25 - Thông báo Chúa Giêsu có thai (Lu-ca 1:5-38)
Ma-thi-ơ 2 - Sự ra đời của Chúa Giêsu
Ma-thi-ơ 3 - Giăng Báp-tít và Chúa Giê-su chịu phép rửa
Ma-thi-ơ 4 - Sự cám dỗ của Chúa Giêsu bởi satan
Capernaum (video)
Sự kêu gọi của các môn đệ
Ma-thi-ơ 5 - Bài giảng trên núi 1
Ma-thi-ơ 6 - Bài giảng trên núi 2
Ma-thi-ơ 7 - Bài giảng trên núi 3
Ma-thi-ơ 8 - Soạn thảo bài giảng trên núi
Ma-thi-ơ 9 - Sự chữa lành của Chúa Giêsu
Ma-thi-ơ 10- Truyền bá và truyền lệnh của Chúa Giêsu

MA-THI-Ơ 11-20 - Câu Kinh Thánh học bằng câu thơ

Ma-thi-ơ 11 - Theo Chúa Giêsu
Ma-thi-ơ 12 - Làm việc trong ngày Sa-bát
Sự phán xét đối với người đàn ông
Ma-thi-ơ 13 - Dụ ngôn người gieo giống
Dụ ngôn hạt cải
Dụ ngôn về men
Thêm các dụ ngôn của Chúa Giêsu
Giải thích các dụ ngôn của Chúa Giêsu
Thêm dụ ngôn của Chúa Giêsu cho các môn đệ
Ma-thi-ơ 14 - Vụ sát hại Giăng Báp-tít
Ma-thi-ơ 15 - Chúa Giêsu và những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo
Ma-thi-ơ 16 - Lời dạy của Chúa Giêsu
Ma-thi-ơ 17 - Ý nghĩa về Đấng Mê-si
Ma-thi-ơ 18 - Nước Trời
Ma-thi-ơ 19:1-12 Hôn nhân và ly dị
Ma-thi-ơ 19:13-15 Việc đặt tay
Ma-thi-ơ 19:16-30 Theo Chúa Giêsu
Ma-thi-ơ 20 - Thợ làm vườn nho và tiền công của họ

MA-THI-Ơ 21-26 - Câu Kinh Thánh học bằng câu thơ

Ma-thi-ơ 21 - Giê-ru-sa-lem
Ma-thi-ơ 22:1-14 Đám cưới hoàng gia
Ma-thi-ơ 22:15-22 Quyền của Sê-sa (nộp thuế)
Ma-thi-ơ 22:23-40 Sự sống lại và giảng dạy
Ma-thi-ơ 22:41-46 Đấng Christ là ai?
Ma-thi-ơ 23 - Lý lẽ chống lại các thầy thông giáo
Ma-thi-ơ 24 - Ngày tận thế: Bài phát biểu về những điều cuối cùng
Ma-thi-ơ 25 - Trinh nữ khôn ngoan và dại dột (trinh nữ)
Ma-thi-ơ 25:14-30 Đầy tớ và tài năng
Ma-thi-ơ 25:31-46 Sự phán xét loài người
Ma-thi-ơ 26 - Sự phản bội, bỏ tù và kết án Chúa Giêsu

MA-THI-Ơ 27-28 - Câu Kinh Thánh học bằng câu thơ

Ma-thi-ơ 27 - Sự đóng đinh của Chúa Giêsu
Philatô chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu
Việc Chúa Giêsu bị đóng đinh là một điều cần thiết cay đắng để được tha tội
Sự đóng đinh của Chúa Giêsu
Chúa Giêsu nhường lại Thánh Thần của Ngài. Chúa Giêsu đã hoàn thành công việc của Ngài (Đã xong)
Ba ngày ba đêm trong mộ
Chúa Giêsu có thực sự chết không? (báo cáo y tế)
Ma-thi-ơ 28 - Sự sống lại từ cõi chết của Chúa Giêsu
Mt 28:19-20 Lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu

Tin Mừng của John - Kinh Thánh học

Con người có phải là tội nhân không?
Nhưng tôi không hiểu điều này chút nào?
Vâng, nó có dễ dàng như vậy không?
Nhưng Chúa và các thiên thần của Ngài tôi không thể nhìn thấy họ?

Cô-rinh-tô - Câu Kinh Thánh học bằng câu thơ

Giới thiệu về Cô-rinh-tô
1 Cô-rinh-tô 1 Tâm linh đối nghịch với thế gian
1 Cô-rinh-tô 2 Đức Thánh Linh dò xét con người
1 Cô-rinh-tô 3 Người theo xác thịt, Cơ-đốc nhân xây dựng trên nền tảng của Chúa Giêsu Kitô
1 Cô-rinh-tô 3:11-17 Xây dựng trên nền Chúa Giê-su. Mọi tín hữu đều phải khai trình với Chúa Giêsu
1 Cô-rinh-tô 4 Sứ đồ Phao-lô là một gương mẫu
1 Cô-rinh-tô 5 Tội lỗi nặng nề
1 Cô-rinh-tô 6 Hãy sống cho vinh hiển của Chúa Giê-xu Christ
1 Cô-rinh-tô 6:16 Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ, thì trở nên một xác với nó sao?
1 Cô-rinh-tô 6:19-20 Thân thể anh chị em là đền thờ của Chúa Thánh Thần
1 Cô-rinh-tô 7 Hôn nhân Cơ-đốc và đời sống độc thân
1 Cô-rinh-tô 8 Ăn đồ cúng thần tượng
1 Cô-rinh-tô 9 Quyền của sứ đồ
1 Cô-rinh-tô 10:1-13 Y-sơ-ra-ên như một lời cảnh báo
1 Cô-rinh-tô 10:14-22 Bữa tiệc thánh
1 Cô-rinh-tô 11:1-16 Mũ của người đàn bà
1 Cô-rinh-tô 12:17-34 Những hiểu lầm trong bữa ăn tối
1 Cô-rinh-tô 12:1-11 Các ân tứ thuộc linh
1 Cô-rinh-tô 12:12-31 Thân thể Đấng Christ có nhiều chi thể
1 Cô-rinh-tô 13 Tình yêu
1 Cô-rinh-tô 14:1-25 Nói tiếng lạ. Nói trong không khí?
1 Cô-rinh-tô 14:26-40 Nói tiếng lạ, cần giải thích
1 Cô-rinh-tô 15:1-11 Sự sống lại của Chúa Giê-xu
1 Cô-rinh-tô 15:22-24, 38-45, 50-53; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-17 Hội thánh được cất lên
1 Cô-rinh-tô 15:22-23 nghĩa là gì?
1 Cô-rinh-tô 15:22-23 nghĩa là gì?
1 Cô-rinh-tô 15:50-52 nghĩa là gì?
1 Cô-rinh-tô 16 Việc quyên góp, dâng phần mười và lễ vật

GA-LA-TI - Câu Kinh Thánh học bằng câu thơ

Ga-la-ti 1 - Một Phúc âm và cách Phao-lô trở thành sứ đồ
Ga-la-ti 2 - Phao-lô được các sứ đồ công nhận
Ga-la-ti 3 - Công lý nhờ đức tin: Luật pháp hay đức tin?
Ga-la-ti 4 - Không còn phục vụ nữa
Ga-la-ti 5 - Sự tự do của Cơ-đốc nhân
Galatians 6 - Support each other

Ê-PHÊ-SÔ - Câu Kinh Thánh học bằng câu thơ

Giới thiệu về Ê-phê-sô
Ê-phê-sô 1:1-14 - Lời chào và phước lành thiêng liêng
Ê-phê-sô 1:13 - Được đóng ấn bằng Chúa Thánh Thần
Ê-phê-sô 1:14 - Tài sản thế chấp và di sản
Ê-phê-sô 1:15-23 - Cầu thay
Ê-phê-sô 2:1-10 - Từ cái chết đến sự sống
Một số đặc điểm về hoạt động của Thánh Linh trong đời sống chúng ta
Ê-phê-sô 2:11-21 - Gia đình của Chúa, đồng bào
Ê-phê-sô 2:22 - Mọi người tin Chúa đều là đền thờ của Chúa
Ê-phê-sô 3:1-21 - Công việc của Phaolô giữa dân ngoại
Ê-phê-sô 4:1-16 - Hội Thánh là Thân Thể Chúa Kitô
Ê-phê-sô 4:17-32 - Chúng ta sống cuộc sống mới như thế nào?
Ê-phê-sô 5:1-21 - Sự trong sạch trong đời sống người Kitô hữu
Ê-phê-sô 5:22-33 - Đời sống Kitô hữu trong hôn nhân
Ê-phê-sô 6:1-9 - Trẻ em và cha mẹ. Nô lệ và lãnh chúa của họ
Ê-phê-sô 6:10-24 - Áo giáp của người Kitô hữu
Ê-phê-sô 6:14-17 - Làm thế nào để bạn chiến đấu chống lại satan?

1 TÊ-SA-LÔ-NI-CA - Câu Kinh Thánh học bằng câu thơ

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1 Kết quả của việc rao giảng
1 Tê-sa-lô-ni-ca 2 Phao-lô trong Hội Thánh
1 Tê-sa-lô-ni-ca 3 Thông điệp tốt lành qua Ti-mô-thê
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4 Lời khuyên hãy bước đi thánh thiện
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3 SỰ THÁNH THÁNH CỦA NGƯỜI CƠ ĐỐC
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:12-18 Sự đến của Chúa
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5 Cảnh giác

2 TÊ-SA-LÔ-NI-CA - Câu Kinh Thánh học bằng câu thơ

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1 Lễ tạ ơn và cầu nguyện
2 Tê-sa-lô-ni-ca 2 Sự đến của Chúa Giê-xu Christ
2 Tê-sa-lô-ni-ca 3 Cầu nguyện và làm việc

1 TI-MÔ-THÊ - Câu Kinh Thánh học bằng câu thơ

1 Ti-mô-thê 1 Sự dạy dỗ sai lạc
1 Ti-mô-thê 1:12-20 Ân điển Chúa ban cho Phao-lô
1 Ti-mô-thê 2 Quy định
1 Ti-mô-thê 3:1-8 Những yêu cầu đối với người làm công cho Đức Chúa Trời: mục sư, trưởng lão và chấp sự
1 Ti-mô-thê 4 Nhiệm vụ của người làm công cho Chúa, nhiệm vụ của Ti-mô-thê, hãy coi chừng sự bội đạo khỏi đức tin
1 Ti-mô-thê 5 Góa phụ, hành vi của các nữ thành viên hội thánh
1 Timoteüs 6 Mối nguy hiểm của cuộc sống trần tục

2 TI-MÔ-THÊ - Câu Kinh Thánh học bằng câu thơ

2 Ti-mô-thê 1 Sự kiên trì
2 Ti-mô-thê 2 Những người lính cho Chúa Giê-su Christ
2 Ti-mô-thê 3 Hình vẽ các giáo sư giả
2 Ti-mô-thê 4 Hãy rao giảng Lời Chúa

TỔNG QUAN

Tôi đã chấp nhận Chúa Giêsu là Cứu Chúa của tôi, làm sao bây giờ?

Trở thành một Cơ-đốc nhân có nghĩa là gì?
Từng bước trong đời sống Kitô hữu
Lễ rửa tội có nghĩa là gì?
Sống trên thế giới nghĩa là gì?
Sống dưới sự kiểm soát của Đức Thánh Linh có nghĩa là gì?
Sống không tì vết và hoàn hảo dưới sự thú nhận tội lỗi liên tục
Lời chứng của người có đức tin
Lời chứng thực tế của người tín hữu
Nhưng người tin vào Chúa Giêsu Kitô có được tự do khỏi sự phán xét không?
Sự phán xét về người có đức tin
Tương tác của con người
Món quà của Chúa Thánh Thần

Sinh lại có nghĩa là gì? - Kinh Thánh học

Bước đầu tiên của việc được tái sinh là nhận biết tội lỗi và không thể tự cứu mình khỏi hình phạt của Đức Chúa Trời về tội lỗi
Tóm lại Sinh lại

Nghiên cứu Kinh Thánh về lễ Phục sinh

Ý nghĩa của lễ Phục sinh: Cuộc di cư khỏi Ai Cập, sự đóng đinh của Chúa Jesus hoặc chú thỏ Phục sinh

FAQ Câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp của những người không tin và những người có niềm tin

Tôi sống tốt như một người bình thường. Tôi không phải là tội nhân, không đời nào
Bạn mong muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của riêng bạn. Làm thế nào để tôi làm điều này?
Bạn đã cầu nguyện lời cầu nguyện này, điều gì sẽ xảy ra bây giờ?
Thiên Chúa là tình yêu, đàn ông nói. Tuy nhiên điều đó có đúng không?
Tại sao Chúa không can thiệp?
Tôi đang cầu nguyện, nhưng tôi không cảm nghiệm được hoặc hầu như không thấy sự ứng nghiệm nào trong lời cầu nguyện. Cầu nguyện có ý nghĩa không?
Cầu nguyện để được chữa lành có hợp lý không?
Cho đi thứ mười là nghĩa vụ?
Sự cứu rỗi của bạn có chắc chắn không?

Tin Mừng của John, tin tốt cho bạn

Cuộc sống trong thế giới hiện đại này có rất nhiều điều thú vị
TÔI LÀ AI?   Ý NGHĨA VỀ SỰ Tồn Tại CỦA TÔI LÀ GÌ?   SAU KHI CHẾT ĐÓ LÀ KẾT THÚC, KHÔNG HƠN NỮA?
Người theo đạo Cơ đốc tin vào điều gì và tại sao điều này lại độc quyền đến vậy?
Tại sao Chúa tạo ra con người?
Có chuyện gì vậy?
Tại sao Chúa có thể nhắm mắt lại?
Vậy thì Tin Mừng là gì? Sự tha thứ tội lỗi
Vậy giải pháp là gì? Cây cầu đến với Chúa hay 4 điều luật để được tha thứ
Thế thì bây giờ Chúa Giêsu Kitô ở đâu?
Tóm tắt kế hoạch cứu rỗi của Chúa
PHÚC ÂM

The meaning of the ascension and Pentecost

Ý nghĩa của sự thăng thiên?
Ý nghĩa Lễ Ngũ Tuần?
Tin Mừng được mở rộng đến dân ngoại
Nói nhỏ
Nghiên cứu nguồn gốc của việc nói tiếng lạ

Làm thế nào để đọc Kinh Thánh? Và hiểu

Vậy làm thế nào để đọc Kinh Thánh? Có một số điều kiện để đọc Kinh Thánh
Tòa án của Chúa Kitô

Đời sống tâm linh của người Kitô hữu

Các vấn đề chung
Đời sống tâm linh (Ga-la-ten 5:13-26)
Kết hôn
Phục sinh
Rửa tội
Bệnh tật và sự chữa lành
Tặng thứ mười của bạn
Tin Mừng và Sứ Mệnh
Chúng ta có được phép phá thai không?
Chúng ta có được phép thực hành an tử không?
Là Cơ-đốc nhân, bạn có thể áp dụng châm cứu không?
Phật giáo là gì?
Hồi giáo là gì?
Tóc dài (1 Cô-rinh-tô 11:14)
Cơ đốc nhân có thể sử dụng phương pháp vi lượng đồng căn không?
Sống chung hay kết hôn?
Người theo đạo Thiên chúa có thể đọc tử vi không?
Đồng tính luyến ái và Kitô giáo
Người theo đạo Thiên chúa có được tập yoga không?
Tôi đã phạm tội rồi, làm sao bây giờ?

Tại sao người Cơ Đốc nên dâng phần mười và quà tặng - Nghiên cứu Kinh Thánh

Câu hỏi và câu trả lời về thứ mười
Câu hỏi về quyên góp
Vậy đây có phải là trường hợp của Cựu Ước không? Không, nó tiếp tục trong Tân Ước
Tại sao việc cho đi thứ mười lại là cần thiết?

Bài giảng đạo

Văn bản và video các bài giảng của Wilfred René Starrenburg

Về chúng tôi

ONG EZBB là ai?

Thành viên Hội đồng
Tác giả
Tiếp xúc

KHÁC

Bản quyền của trang web này

Trang mục lục của trang web nghiên cứu Kinh Thánh này

Liên kết:

Trang web của BEM Trang web của Gideons Trang web của Christenen Israël Trang web của OZAEZ Trang web của Tear Hal Lindsey video's
Hal Lindsey
video's en reports